Магистърска програма

Геология и геоинформатика
Магистърска програма Геоинформатика, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски"  Програмата има за цел развитие на интердисциплинарни умения за приложение на конвенционални и дистанционни методи при извършване на регионално-геоложки изследвания, геоморфоложки анализи и управление на защитени територии; изграждане на бази данни и пространствени анализи, свързани с геоложкия р...
Прочетете повече