Магистърска програма

Геология и геоинформатика
Магистърска програма Геоинформатика, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски"  Програмата има за цел развитие на интердисциплинарни умения за приложение на конвенционални и дистанционни методи при извършване на регионално-геоложки изследвания, геоморфоложки анализи и управление на защитени територии; изграждане на бази данни и пространствени анализи, свързани с геоложкия р...
Прочетете повече

Прием в бакалавърска програма

Геология и геоинформатика
Прием в бакалавърска програма „Геология и геоинформатика" за учебната 2017-2018  Бакалавърска програма Геология и геоинформатика, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски", обучава студенти в редовна форма с продължителност 4 години. Успешно завършилите получават образователна и квалификационна степен „бакалавър" с професионална квалификация "инженер по геоинформатика". Въ...
Прочетете повече