Русенски университет “Ангел Кънчев”


ruse-uniРусенският университет “Ангел Кънчев” е лидер сред висшите училища в България в академичния обмен на студенти по международни програми на Европейския съюз.Това е и единственият университет в сегашните Русенска, Разградска и Силистренска области. С това се отговаря на международно установения показател “едно висше училище на около един милион население“.

История

Русенският университет „Ангел Кънчев“ е автономно държавно висше училище. Той е преобразуван с решение на Народното събрание от 21 юли 1995 г. и е приемник на висшето техническо училище, създадено в Русе на 12.11.1945 г. В структурата на университета са включени осем факултета: Аграрно-индустриален факултет; Машинно-технологичен факултет; Факултет Електротехника, електроника и автоматика; Транспортен факултет; Факултет Бизнес и мениджмънт; Факултет Природни науки и образование; Юридически факултет; Факултет Обществено здраве и два филиала: Филиал на Русенския университет в гр. Силистра и Филиал на Русенския университет в гр. Разград.

Русенският университет „Ангел Кънчев“ има за своя основна цел развитието и утвърждаването на университета като значима регионална и национална образователна и научноизследователска институция и превръщането му в неразделна част от европейското образователно и научноизследователско пространство.

В модерни учебни зали и изследователски лаборатории, разположени на обща разгърната застроена площ от 60 594 кв.м. (от които над 13000 кв.м. в новопостроения и въведен в експлоатация през 2010г. учебен корпус-2) се обучават около 10 000 студенти и докторанти. Обучението се провежда от 489 висококвалифицирани преподаватели на основен трудов договор, от които 31 професори, 177 доценти и 85 доктори и доктори на науката. В учебния процес са включени и много хонорувани признати специалисти в съответната област. На всички желаещи студенти е осигурено общежитие и прекрасна база за спорт и почивка.

Русенският университет е сред избраните от Европейската TEMPUS комисия 18 университета от 11 централноевропейски страни, постигнали най-добри резултати в преустройството на висшето образование. Националното и международното призвание е потвърждение, че той се изгражда и развива като съвременен университет с европейско ниво на обучение. През 2006 г. Русенски университет „Ангел Кънчев“ е акредитиран от НАОА с много висока оценка. В Русенския университет има акредитирани 18 професионални направления в следните области на висшето образование: Педагогически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки; Здравеопазване и спорт.

Русенският университет “Ангел Кънчев”е държавно висше училище, което е член на Асоциацията на Европейските университети (Е U А) и на Конференцията на ректорите на университетите от Дунавските страни ( D R C);

Брой обучавани студенти (редовно и задочно) през учебната 2010/2011г.: около 10 000, от които 500 чужденци от 17 страни(Турция, Гърция, Ирак, Китай, Русия, Йемен, Нигерия, Македония, Молдова, Украйна, Естония, Казахстан, Сърбия, Норвегия, Румъния, Албания, Тунис).

Щатен преподавателски персонал:  преподаватели на основен трудов договор – 486 преподаватели, от които 208 са хабилитирани(31 професори и 177 доценти). Сграден фонд и площи: Общата разгърната застроена площ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ възлиза на 60 594 кв.м. (от които над 13000 кв.м. в новопостроения и въведен в експлоатация през 2010 г. учебен корпус-2).
Студентски общежития: 7 общежития в Русе, Силистра и Разград с над 2000 легла. Учебно-производствени комплекси: в Русе и Разград.
Учебно-производствен завод: „Универсал“ ЕООД.

Интернет сайт: http://www.uni-ruse.bg/

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *