Международен конкурс за учители


uchiteliКонкурсът е на тема: „За по-справедлив и хуманен свят – мотивация, иновации, духовност” и се провежда за трета поредна година. В него могат да участват учители, педагогически специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност с деца и ученици, научни работници, студенти, университетски преподаватели в педагогическите специалности на висшите училища, както и експерти по образование.

Единството на учебните и възпитателните функции на съвременната образователна система е от изключително значение за формиране на креативна, творческа, знаеща и можеща млада личност, носител на традиционните ни ценности, за да се реализира пълноценно като гражданин на страната си и на света.

Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ е Международен образователно-квалификационен, културен и обществен център, където се прилагат нови и уникални методи за извънкласното и извънучилищното възпитание на децата и учениците, за тяхното творческо, интелектуално, културно, духовно-нравствено развитие, за патриотичното им възпитание.

Конкурсът е една възможност да се обобщи, подкрепи и мултиплицира добрият педагогически опит, да се предложат иновативни идеи за постигане на тези цели. Стремежът ни е да се стимулира и все по-широко да се прилага извънкласната и извънучебната дейност с децата и учениците, като възпитателната работа се задълбочава и разширява.

Раздел „Добри практики”

Категории:

– Подготвителна група в детска градина/училище;

– Извънкласни дейности – 1. – 12. клас;

– Извънучилищни дейности.

Участници:

В раздел „Добри практики” могат да участват учители и педагогически специалисти, работещи в България и в други страни, както и в българските училища в чужбина:

– в сферата на извънкласната дейност в училище (по проекти, клубове по интереси и др.);

– в извънучилищната дейност (центрове за работа с деца, обединени детски комплекси, ученически обсерватории, центрове за ученическо научно и техническо творчество, спортни школи, ресурсни центрове за подпомагане на деца със СОП и други извънучилищни звена в системата на средното образование);

– с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата;

– с ученици от I до XII клас (6-18-годишна възраст).

Българските участници трябва да са членове на Синдиката на българските учители.

Формат на конкурсната работа:

Писмено описание на добрата практика (до 5 стандартни страници без приложенията); компютърна презентация или друг интерактивен продукт, придружени с резюме. Авторът избира формата, чрез която най-добре да разкрие представените от него идеи и педагогически опит. Компютърната презентация следва да е на Power Point и да не съдържа прекалено обемни елементи, които биха затруднили нейното отваряне и оценяване.

Изисквания към разработките:

– Автентичност – снимки, видеоматериали, продукти на учениците, показващи техните постижения и други материали, доказващи постигнатите резултати;

– Устойчивост на опита;

– Извънкласните и извънучилищните форми да подпомагат учебно-възпитателната дейност в класната стая;

– Наличие на познавателни междупредметни връзки;

– Популяризиране на опита (участия в методическо обединение, регионални конференции, публикации и др.);

– Коректност при използване на различни източници;

– Стил, естетическо и техническо оформяне.

Най-добре представилите се участници, които имат равен брой точки, ще презентират разработките си в СОК „Камчия” и там чрез гласуване ще бъде излъчен победителят в съответната категория.

Конкурсната работа следва да бъде съпроводена с портретна снимка на автора (на прикачен файл) и с попълнена анкетна карта. Това се отнася и за всеки един участник в колективна разработка.

Раздел „Искам думата” – есе на тема:

„За по-справедлив и хуманен свят – мотивация, иновации, духовност”

Участници:

В раздела за есе – „Искам думата”, могат да участват учители, педагогически специалисти и директори, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност, от детски градини, училища и извънучилищни звена в системата на средното образование – членове на СБУ, експерти по образование, студенти, научни работници и преподаватели в педагогическите специалности на висшите училища.

Изисквания към есетата:

– Есето се основава на идеята да се реши проблемът;

– Яснота при формулирането на тезата;

– Целенасочена и задълбочена аргументация;

– Изразена лична позиция;

– Достоверност при представяне на фактите и коректност при използване на различни източници;

– Авторски решения на проблема;

– Оригиналност, техническа прецизност.

Конкурсната работа (до 5 стандартни страници) следва да бъде съпроводена с портретна снимка на автора (на прикачен файл) и с попълнена анкетна карта.

Участниците изпращат своите конкурсни работи не по късно от 16 май 2016 г. на адрес: sbu_konkurs_iid@abv.bg

Резултатите ще бъдат обявени не по-късно от 27 юни 2016 г.

 

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *