Медицински университет – гр. Пловдив


mu-plМедицински университет – гр. Пловдив е държавно висше медицинско училище с предмет на дейност – подготовка и повишаване квалификацията наспециалисти в областта на медицината и здравеопазването и извършване на научно-медицинска, здравно-методична и приложна дейност. В момента той обучава общо 2418 студенти и 189 докторанти по медицина, стоматология, фармация, здравни грижи и 8 различни специалности в Медицинския колеж и осъществява непрекъснато следдипломно обучение и продължителна квалификация по Наредба 34 на МЗ.

Медицински университет – гр. Пловдив е съставен от 6 основни звена – Медицински факултет, Факултет по дентална медицина, Фармацевтичен факултет, Факултет по обществено здравеопазване, Департамент за езиково специализирано обучение и Медицински колеж. Структурата на отделните факултети, департамента и Медицинския колеж са приведени в съответствие със ЗВО. В тях функционират всички органи на управление които изисква ЗВО.

Структурата на МУ – Пловдив   обхваща основни и обслужващи звена. Към основните звена се включват четири факултета: Медицински факултет, Факултет по дентална медицина, Фармацевтичен факултет, Факултет по обществено здраве, Департамент по езиково и специализирано обучение (ДЕСО) и Медицински колеж.  Към обслужващите звена се отнасят административно-стопански комплекс, учебен отдел и СДО, отдел международни връзки, библиотечно-информационен център, ЦУНД, вивариум, отдел комуникационна инфраструктура. Тази структура е приведена в съответствие с изискванията на ЗВО В МУ-Пловдив има изградени всички органи на управление на университетско, факултетно и  катедрено ниво.

При обучението се използват различни комбинации от традиционните форми: аудиторни академични лекции; практическо клинично и кабинетно обучение; семинарни занятия; учебно-производствени практики; преддипломен стаж; индивидуално обучение; научни сбирки, обсъждания, командировки на студентски научни дружества и др. По клиничните дисциплини в клиниките на Университетска болница (1287 легла), средно се осигуряват 1,21 легла на студент и контакт с около 38 стационарно болни за клиничното обучение на медици и стоматолози и средно 29 амбулаторни пациента годишно за студентите стоматолози.

История

Институцията е основана през 1945 год. като Медицински факултет на Пловдивски университет. През 1950 г. факултетът е обособен като “Медицинска академия”, наименувана по-късно на именития руски учен Иван Петрович Павлов. През 1972 г. Институцията е интегрирана (заедно с аналогичните от София и Варна) в новосъздадената тогава Медицинска академия, със статут на факултет. След нова структурна промяна през 1990 г. отново е самостоятелно висше медицинско училище – Висш медицински институт-Пловдив.

От 7 август 1974 год. към институцията е създаден Стоматологичен факултет, а от 27 януари 1997 г. е интегриран Медицинският колеж – Пловдив, като основни самостоятелни структури.

С Решение на Народното събрание на Р.България от 22 февруари 2002 год. (ДВ бр. 20) ВМИ- Пловдив е преименуван на “Медицински университет – гр. Пловдив”, на основание чл.17/3/ , съгласно чл.17 ал.2,т.т.2-8 от ЗВО.
Въз основа на посочените актове Медицински Университет – гр. Пловдив е държавно висше медицинско училище, юридическо лице, с предмет на дейност – подготовка и повишаване квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването и провеждане на научно-медицинска дейност (чл. 6, ал.1 от ЗВО).
В МУ-Пловдив се осъществява и следдипломно обучение и продължителна квалификация. Обучението се организира от отдел “СДО”.

 

Интерент сайт: http://meduniversity-plovdiv.bg/

 

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *