Нов стандарт за иновативни училища и паралелки


distanceBannerНов стандарт въвежда иновативни училища и паралелки

Иновативните училища са училищата на бъдещето. Те ще извършват целенасочена промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с която ще се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. За да бъде едно училище иновативно то трябва да докаже, че има възможност да повиши качеството на образованието като разработва и въвежда иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, да организира по нов начин управлението, обучението и образователната среда; да използва нови методи на преподаване; да разработва по нов начин учебното съдържание, програмите и плановете. Целта е да се даде шанс училището да се разчупи, мисленето на системата, както на учениците, така и на учителите и на родителите да стане модерно и обърнато към бъдещето.

Това съобщи директорът на дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ Лазар Додев при представянето пред медиите на проекта за Стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование и реда за определяне на националните училища и на иновативните училища. В Стандарта се определят условията и реда за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детските градини, училищата (начални, основни, обединени, средни, и гимназии – професионални и профилирани), центровете за подкрепа на личностното развитие и специализираните обслужващи звена. Такъв стандарт досега нямаше. Предлагаме го за обществено обсъждане, като дори удължаваме срока му за мнения и предложения. Стандартът се въвежда във връзка с новия Закон за предучилищното и училищното образование, обясни г-н Додев. Според него иновациите могат да се прилагат за част от учениците в училището (за паралелка, випуск, за определени по различни принципи ученици от различни класове) или за всички ученици в училището в зависимост от целите и задачите.

Като пример за иновация в училище бе дадено учебно заведение, което има проблем с успеха и отсъствията в региони, където групи ученици са с по-ниски от средните възможности, включително тези, които нямат добри познания по български език. Там ще могат да разработват училищна програма за иновация за учениците от първи до четвърти клас, в която се ограмотяват по различен начин от този, по който се ограмотяват всички ученици. Чрез електронни продукти за развитие на речта, чрез  повече игрови прийоми, песни, упражнения за стимулиране на положителни емоции. Може да се предвиди промяна в учебната среда – например: уроците по някои предмети да бъдат изнесени извън училището, в музеи, в планината. Може да се промени самата организация на учебния процес, като се започне от учебното време. Може часовете, които сега стандартно са по 40 минути, да бъдат организирани примерно в блокове по 100 минути за изобразителното изкуство.

За получаване на статут на иновативно училище към министъра на образованието и науката ще се създава Комисия за иновативните училища с участието на психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите. Комисията разглежда постъпилите в МОН училищни проекти до 31 януари 2017 г., за да може от и учебната 2017/2018 г. да почнат работа. Ежегодно ще се предлага проект на Списък на иновативните училища, обясни г-н Додев.

Ще се извършва мониторинг на иновативната дейност. Училище може да бъде отписано от списъка на иновативните училища, ако има несъответствия между целите на проектите и постигнатите резултати; неспазване на стандартите; констатиране, че при прилагане на училищните проекти за иновации се използват верски убеждения и/или нетолерантност; или след мотивирано писмено искане от 2/3  от родителите, директора на училището, педагогическия или обществения съвет в училището.

Според проекта на Стандарт за институциите министърът на образованието и науката със заповед открива държавните и общински училища по предложение на финасиращия орган (кмет на община за общинските училища, по инициатива на министъра или началника на регионалното управление по образование за държавните училища). Предложението за откриване на държавно или общинско училище задължително съдържа организация на учебния ден, профили и професии, по които ще се организира обучението, финансов план, справка за прогнозен брой ученици, разпределени по класове, учебни програми. Училище може да се закрие по демографски причини във връзка с намаляване броя на подлежащите на задължително обучение и преустановяване на учебния процес поради липса на ученици. Необходим е ясен план за преместването на оставащите ученици.

Стандартът въвежда и публичен регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. В него ще се вписват: държавните училища и детски градини, общинските училища, духовните училища, частните училища и детски градини, специализираните обслужващи звена.

В проекта се определя и редът за откриване и закриване на духовни училища. Духовните училища се откриват, преобразуват и променят по искане на централен орган на признатата религиозна институция в страната с решение на Министерския съвет. Те могат да бъдат закрити с решение на МС по искане на централния орган на съответната религиозна институция, когато дейността на религиозната институция е прекратена или когато се установи, че не се спазват изискванията на ЗПУО и на нормативните актове. Заявленията за откриване, преобразуване, промени и закриване на духовни училища се разглеждат и оценяват от експертна комисия, назначена със заповед на министъра на образованието и науката.

В Стандарта се дава и определение на понятието училищe с национално значение. Това е училище, което дългосрочно изпълнява националнa задачa, възложена със заповед на министъра на образованието и науката, както и училища, в които се обучават ученици от много области. Национална задача е тази, чието изпълнение е с трайно значение за обществено-икономическия живот в поне 15 области в страната и за изпълнението на която е осигурено целево финансиране от държавния бюджет. Училищата с национално значение са признати за училища с висок капацитет, авторитет и значимост по отношение на потенциала на учителите, учениците, организацията и управлението на училището. Всички училища със статут на национални са държавни. От сега съществуващите ще останат със статут на „национални“ тези, които са към Министерството на културата, а от училищата, които са на държавно и общинско финансиране ще се направи обстоен преглед и ще останат само тези, които отговарят на условията.

Информация от:http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1831

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *