Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”


shuШуменският университет “Епископ Константин Преславски” е плод на многовековни културно-просветни традиции.Той е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски – един от най-образованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и Методий.

Днес Шуменският университет е утвърдено и ползващо се с авторитет в страната и в чужбина висше училище със съвременни условия за провеждане на учебния процес, за научноизследователска и художественотворческа дейност. Неговите специалности обхващат универсума на висшето образование, състоящ се от хуманитарни, природодни, математически, педагогически и технически науки.

Структурата на университета включва пет факултета (в гр. Шумен), един Колеж (в гр. Добрич) и един Департамент (в гр. Варна). В Шуменския университет се обучават в редовна, задочна и дистанционна форма над 7000 студенти във Факултета по хуманитарни науки, Факултета по математика и информатика, Факултета по природни науки, Педагогичексия факултет, Факултета по технически науки и в Колежа. В съответствие с държавните нормативни документи обучението се осъществява по учебни планове и програми за образователно-квалификационните степени професионелен бакалавър, бакалавър и магистър, както и за образователно-научната степен доктор. Чрез Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите и чрез Центъра за следдипломно обучение и квалификация са създадени необходимите условия за преквалификация и повишаване квалификацията на специалисти, завършили колеж, на лица с полувисше и с висше образование. Университетът гарантира на своите възпитаници адаптивност за работа в различни условия.

Учебният процес се  осъществява от над 400 преподаватели на основен трудов договор, от които около 30 професори, 150 доценти, 30 доктори на науките, 220 доктори. Привличат се и авторитетни учени от страната и от чужбина. Университет осигурява необходимата мобилност на студентите в собствените си граници, както и в други висши училища на страната и чужбина чрез трансфера на натрупаните кредити. Чрез международни и преки договори с редица чуждестранни университети и академии се осъществява обмен на студенти и преподаватели. Към университета работи и Център за езикова подготовка на чуждестранни граждани.

 

Интернет адрес: http://www.shu-bg.net/

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *